انتخاب شركت تابش انوار آذربايجان به عنوان واحد فناور برتر دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال ٩٩